EN

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
connect
menu
menu
menu
Αντικείμενο Σπουδών

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου παρέχει σπουδές υψηλής ποιότητας και προσφέρει στους αποφοίτους του τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε όλο το φάσμα του γνωστικού πεδίου των τροφίμων. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά στους τομείς της παραγωγής, επεξεργασίας, ασφάλειας και ελέγχου ποιότητας, μικροβιολογίας, τοξικολογίας, χημείας, ανάλυσης, τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας τροφίμων και καθίστανται επιστήμονες ικανοί να εξασφαλίσουν επιτυχή επαγγελματική πορεία στον κλάδο των τροφίμων.

Στους στόχους του Τμήματος περιλαμβάνονται:
α) η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου,
β) η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τροφίμων (επιστήμη, έρευνα, τεχνολογία) και η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία,
γ) η ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων με υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών αιχμής,
δ) η εκπαίδευση και εξειδίκευση σε τεχνικές και μεθόδους ανάλυσης, βιοτεχνολογίας, παραγωγής, επεξεργασίας, ασφάλειας, ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διαχείρισης των τροφίμων,
ε) η επάρκεια των αποφοίτων σε ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στον ανταγωνιστικό επαγγελματικό χώρο του τομέα των τροφίμων
στ) η αρτιότητα στην επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή απόκτησης διδακτορικού διπλώματος στο Τμήμα, ή σε άλλα Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού


3D Εικονογράφηση: Σπυρίδων Βερύκιος, Επίκουρος Καθηγητής


Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Η φοίτηση στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά έτη (οκτώ εξάμηνα). Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής, δέκα (10) μαθήματα επιλογής, πτυχιακή εργασία και 2-μηνη πρακτική άσκηση. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η συγκέντρωση 240 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω επιτυχούς εξέτασης σε σαράντα ένα (41) μαθήματα, και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα μαθημάτων δε διαθέτει τυπικές κατευθύνσεις αλλά δίνει στο φοιτητή την ελευθερία να δημιουργήσει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας από τα μαθήματα επιλογής εκείνα που ταιριάζουν περισσότερο στις προσωπικές του επιστημονικές, επαγγελματικές ή ερευνητικές αναζητήσεις.

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα του να είναι το μόνο τμήμα που προέρχεται από τη διαδοχική εξέλιξη των τμημάτων Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων. Αυτή η διαδοχή του έχει κληροδοτήσει διεπιστημονικότητα στο πρόγραμμα σπουδών και τη δυνατότητα της σύνδεσης με την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων αλλά και της ολοκληρωμένης προσέγγισης των σύγχρονων τάσεων και της στρατηγικής υιοθέτησης βιώσιμων συστημάτων τροφίμων.

Επιπρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα για το Τμήμα αποτελεί η διαφορετικότητα που του προσφέρει η έδρα του, το νησί της Κεφαλονιάς. Τόσο στο πρόγραμμα σπουδών όσο και στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, συμπεριλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα του αγροδιατροφικού τομέα τα οποία δίνουν έμφαση στις ιδιαιτερότητες που ο νησιωτικός χαρακτήρας προσδίδει στα παραγόμενα τρόφιμα και στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η άμεση επαφή με τις αγορές του εξωτερικού μέσω του τουρισμού.

Οι ιδιαιτερότητες λόγω νησιωτικότητας αντικατοπτρίζονται και στη ζωή των φοιτητών. Το σχετικά μικρό μέγεθος της πόλης του Αργοστολίου όπου εδρέυει το Τμήμα και η ασφάλεια που αυτή προσφέρει, οι ευκαιρίες απασχόλησης, η εξοικείωση και η συναναστροφή των φοιτητών με τους κατοίκους του νησιού, και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του τόπου συνιστούν παράγοντες ποιότητας ζωής και υπόσχονται μοναδική εμπειρία φοιτητικής ζωής.

Παρουσίαση του Τμήματος

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, βρίσκεται στην Κεφαλονιά, και έχει την έδρα του στο Αργοστόλι. Τα κτήριά του είναι εγκατεστημένα σε ιδιόκτητες εκτάσεις στην είσοδο της πόλης και περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας, εργαστήρια και υπαίθριους χώρους με δυνατότητα πιλοτικών εφαρμογών και πειραματισμού σε προϊόντα καλλιεργειών ή άλλων διατάξεων. Επιπλέον, το Τμήμα διαθέτει ερευνητικές υποδομές εξοπλισμένες με εξειδικευμένο σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό όπου διεξάγεται έρευνα στην οποία συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και επισκέπτες ερευνητές υπό την επιστημονική ευθύνη μελών ΔΕΠ του Τμήματος συναφών αντικειμένων.

Στις ερευνητικές υποδομές του Τμήματος περιλαμβάνονται τα εργαστήρια:
1.Ελέγχου Ποιότητας Οίνου & Αποσταγμάτων
2.Βιολογικής Φυτοπροστασίας και Τεχνολογίας Φρούτων και Λαχανικών
3.Μικροβιολογίας Τροφίμων
4.Εδαφολογίας (θεσμοθετημένο)
5.Φυσιολογίας και Αρωματικών Φυτών
6.Ελέγχου Τοξικότητας και Βιοδραστικών μορίων
7.Χημείας Τροφίμων και Βιομηχανικών Ζυμώσεων

Στα εργαστήρια υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΓΓΕΤ, Πράσινο Ταμείο, ΠΙΝ, κλπ.) μέσω των οποίων διερευνώνται θέματα αιχμής και προβλήματα του αγροδιατροφικού τομέα που προάγουν την επιστήμη και την τεχνολογία των τροφίμων και συμβάλλουν στην ανάδειξη με επιστημονικό τρόπο των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. Συχνά στις δραστηριότητές τους εμπλέκονται ενεργά οι φοιτητές του Τμήματος ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Το Τμήμα στελεχώνεται από διδάσκοντες με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και επαγγελματικό κύρος (δέκα μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, επιστημονικούς συνεργάτες, ακαδημαϊκούς υποτρόφους, δύο μέλη Ε.ΔΙ.Π. και ένα μέλος Ε.ΤΕ.Π), οι οποίοι συνεργάζονται και υλοποιούν το πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζοντας σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και αξιοποιώντας τις υποδομές και τον εξοπλισμό του Τμήματος. Στο σύνολό τους επιδιώκουν το μαθησιακό περιβάλλον να συνδέει την προπτυχιακή εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και την προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης.

Αξιοσημείωτες είναι οι συνεργασίες του Τμήματος με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της χώρας, με φορείς του Δήμου Κεφαλονιάς και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και με ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα (αμπελώνες, οινοποιεία, τυροκομεία, ελαιώνες, ελαιουργεία, τυποποιητήρια) τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και ως φορείς για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος.

Σκηνοθεσία-Διεύθυνση Παραγωγής: Ιάκωβος Παναγόπουλος
Σενάριο-Line Producer: Άλκηστη Γεωργίου
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θάνος Τσίγκας
Μουσική Επένδυση: Hladun oleksandr (dunaewsky69)
Sound Design-Mastering: Θάνος Μπικάκης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Κλείτσας
Μοντάζ-Χρώμα: Ράνια Μαστροσάββα
Motion Graphics: Αντρέας Αποστόλου
Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας: Ευαγγελία Κουμαντσιώτη
Βοηθός Παραγωγής: Βασίλης Σαρίκας
Voice Over: Θάνος Μάνος
Ακαδημαϊκή Ζωή

Οι ιδιαιτερότητες λόγω νησιωτικότητας αντικατοπτρίζονται και στη ζωή των φοιτητών. Το σχετικά μικρό μέγεθος της πόλης του Αργοστολίου όπου εδρεύει το Τμήμα και η ασφάλεια που αυτή προσφέρει, οι ευκαιρίες απασχόλησης λόγω τουριστικής δραστηριότητας, η εξοικείωση και η συναναστροφή των φοιτητών με τους κατοίκους του νησιού, και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον του τόπου συνιστούν παράγοντες ποιότητας ζωής και υπόσχονται μοναδική εμπειρία φοιτητικής ζωής για τους υποψήφιους φοιτητές. Επιπλέον, η αποκεντρωμένη έδρα του Τμήματος συντελεί στην ανάπτυξη φιλικής ακαδημαϊκής ατμόσφαιρας και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και την αριστεία μέσα από την ουσιαστική και αποτελεσματική ακαδημαϊκή σχέση ανάμεσα σε όλα τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και των καθηγητών.

Μετά την αποφοίτηση τι;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα είναι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες καθώς θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, θα γνωρίζουν την επιστημονική μεθοδολογία και θα είναι ικανοί να διεκδικήσουν επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία στον τομέα των επιστημών των τροφίμων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες είτε ως στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
Πιθανές προοπτικές και δυνατότητες σταδιοδρομίας είναι:

  • να αποτελέσουν υψηλόβαθμα στελέχη βιομηχανιών και επιχειρήσεων τροφίμων κατέχοντας θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων (σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων, προγραμματισμός και οργάνωση παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και εμπορίας τροφίμων, έλεγχος και διαχείριση ποιότητας κλπ.),
  • να εξελιχθούν σε στελέχη-συμβούλους επιχειρήσεων παροχής μελετητικών και τεχνικών υπηρεσιών στη βιομηχανία τροφίμων,
  • να απασχοληθούν ως στελέχη εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου ποιότητας τροφίμων,
  • να γίνουν στελέχη δημοσίων οργανισμών, ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κρατικών φορέων πιστοποίησης τροφίμων,
  • να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος και να ακολουθήσουν ερευνητική ή ακαδημαϊκή καριέρα.
Προσφερόμενα ΠΜΣ στο Τμήμα – Διδακτορικές Σπουδές

Από το 2019 το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (ΦΕΚ 3096Β/01.08.2019) υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης, τo Τμήμα, υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ, παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών εγκαταστάσεών του από φοιτητές που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Υπό αυτό το πλαίσιο σήμερα εκπονούν έρευνα δύο υποψήφιοι διδάκτορες και δύο μεταπτυχιακές φοιτήτριες (η μία εξ’αυτών γαλλίδα μέσω του προγράμματος Erasmus).

Official Website: fst.ionio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
facebook twitter youtube instagram linkedin rss
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας